top of page

Algemene Voorwaarden Blijheid=Kracht

1. DIENSTVERLENING

a. De coach levert persoonlijke diensten aan particulieren en bedrijven. Deze diensten zijn onderling besproken en vastgelegd. Bij aangaan dienstverlening gelden deze algemene voorwaarden. 

b. Het karakter van de dienstverlening is gericht op persoonlijke bewustwording en verandering. De klant past deze bewustwording en verandering naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties.

c. Voor zowel informatie-uitwisseling als persoonlijke dienstverlening wordt verondersteld dat de klant lichamelijk en mentaal gezond is. Bij twijfel of hij/zij aan deze voorwaarden voldoet, dient de klant zelf het initiatief te nemen om te overleggen met iemand die hij daartoe bevoegd acht, teneinde te bepalen of het kennisnemen, toepassen van de informatie en/of afnemen van diensten van de coach voor hem verantwoord is. Ook wordt verwacht dat de klant eventuele twijfels vooraf meldt aan de coach, en ook twijfels die ontstaan tijdens de contacten, direct meldt.

d. De coach behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen niet tot acceptatie van de klantvraag over te gaan. Ook kan het voorkomen dat tijdens de dienstverlening het door de coach beter wordt geacht de klant door te verwijzen, of om andere redenen de relatie met een klant te beëindigen.

e. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige informatie over zichzelf en zijn lichamelijke en geestelijke toestand, het maken van voor hem verantwoordelijke keuzes en het uitvoeren daarvan.

f. Als klanten door de coach doorverwezen of geattendeerd worden op andere personen, bedrijven, artsen, informatiebronnen etc. dan gebeurt dat op basis van de kennis op dat moment. De coach gaat ervan uit dat de klant op basis van gezond verstand deze contacten screent op geschiktheid voor zichzelf, kwalificaties, betrouwbaarheid, leveringsvoorwaarden etc. Alle hieruit voortkomende contacten vallen buiten de verantwoordelijkheid van de coach.

g. De actuele prijzen voor diensten worden in overleg vastgesteld. Afgesproken prijzen voor langdurige bedrijfsmatige contacten gelden uiterlijk tot het einde van het kalenderjaar na ondertekening van de opdracht, en kunnen daarna worden herzien. Hierover wordt tijdig contact opgenomen. Door de overheid opgelegde financiële maatregelen zijn te allen tijde verschuldigd vanaf het moment dat deze van kracht worden, zonder dat dit de reden kan zijn om de overeenkomst te ontbinden.

h. Afspraken met de coach zijn bindend indien die door de coach en de klant wederzijds zijn bevestigd. Voor alle coach en advies afspraken geldt dat afspraken, die binnen 24 uur worden afgezegd of verzet, volledig in rekening gebracht zullen worden. Noodsituaties uitgezonderd, ter beoordeling van de coach.
In geval dat de coach moet reizen voor zijn afspraak geldt dat zelfs als de afspraak door overmacht niet kan doorgaan als coach reeds op locatie is, klant geacht wordt de reiskosten in de vorm van geldende kilometervergoeding te betalen.

2. VERTROUWELIJKHEID

a. De naam, adres en andere persoonsgegevens, als ook contactgegevens van klanten, al dan niet in relatie tot een bedrijfsmatige opdrachtgever, worden door de coach gebruikt voor het registreren van betalingsverplichtingen, en voor normaal gebruik om contact mogelijk te maken. Cliëntgegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ook niet als de opdrachtgever de werkgever is.

b. Gelet op het in principe korte karakter van de contacten wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage van de coach en de betreffende klant, ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Na de coaching worden alle gegevens van de klant vernietigd.

c. De ervaringen die de coach opdoet tijdens de contacten met klanten, kunnen verwerkt worden in uitingen en contacten met anderen, op een zodanige manier dat in redelijkheid niet te achterhalen is welke klant met dit probleem door de coach is behandeld. Klanten kunnen hiertegen binnen een maand na het aangaan van een opdracht en/of direct nadat zij van een dergelijke publicatie kennisnemen, schriftelijk bezwaar maken. 

3. BETALING

De prijzen en betalingscondities worden vooraf bekend gemaakt. Een notabedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij anders afgesproken. 

4. GARANTIE

a. Door de aard van haar dienstverlening en de nadrukkelijke inbreng van de klant bij de bewustwording en verandering, geeft de coach geen garantie voor succes, of vooruitzichten op verbetering. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt.

b. Als een klant niet tevreden is over een door de coach geleverde prestatie, dient dat binnen acht dagen na sessie schriftelijk aan de coach te worden gemeld. Er kan dan overleg plaatsvinden over hoe er in redelijkheid voor gezorgd kan worden dat de cliënt tevredengesteld wordt.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Blijheid=Kracht coaching is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van de klant. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Blijheid=Kracht Coaching, is Blijheid=Kracht Coaching op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig materieel, lichamelijk of geestelijk letsel dat de klant overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan een sessie of training. Blijheid=Kracht Coaching is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van de sessie door Blijheid=Kracht Coaching. De klant vrijwaart Blijheid=Kracht Coaching voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, mededeelnemers. Blijheid=Kracht Coaching is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door klant, tijdens of na de sessie, zoals opgedaan tijdens de sessie. Aansprakelijkheid van Blijheid=Kracht Coaching voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Blijheid=Kracht Coaching uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de kosten van de sessie waarmee de schade een verband heeft.

Klik hier om terug naar tarieven te gaan.

bottom of page